Beth Sutherland: Green V, 21 x 25 cm, on kozo 8, 2020